Regulamin świadczenia usług szkoleń


Postanowienia ogólne

 1. Regulamin określa przede wszystkim warunki i zasady prowadzenia szkoleń organizowanych przez Organizatora, prawa i obowiązki ich uczestników i Organizatora, warunki zawierania i rozwiązywania umów o świadczenie usług o szkolenie oraz tryb postępowania reklamacyjnego.
 2. Szczegółowy opis oferowanych przez Organizatora szkoleń, wysokość opłaty za szkolenie i pozostałe informacje umieszczone są na stronie internetowej https://adamnowak.com.pl/szkolenie-hipoteka.
 3. Regulamin jest udostępniany Klientom nieodpłatnie, za pośrednictwem Strony internetowej https://adamnowak.com.pl/regulamin przed zawarciem umowy.
 4. Postanowienia niniejszego Regulaminu stanowią treść umowy o szkolenie zawieranej pomiędzy Organizatorem a Użytkownikiem (Klientem).

Definicje

 1. Dni robocze – dni tygodnia od poniedziałku do piątku, poza dniami ustawowo wolnymi od pracy zgodnie z ustawą z dnia 18 stycznia 1951 roku o dniach ustawowo wolnych od pracy (t.j. Dz.U. z 2015 r., poz. 90 ze zm.).
 2. Fanpage na portalu Facebook – fanpage prowadzony przez Organizatora dostępny na portalu Facebook pod adresem: https://www.facebook.com/TFAdamNowak.
 3. Klient – osoba fizyczna, osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która zamierza wziąć udział w szkoleniu.
 4. Kodeks cywilny ― ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 roku – Kodeks cywilny (t.j. Dz.U. z 2019 r., poz. 1145 ze zm.).
 5. Konsument – Klient będący osobą fizyczną, dokonującą z Organizatorem czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
 6. Bilet – przesyłany przez Organizatora w formie elektronicznej dokument potwierdzający zawarcie Umowy i prawo do uczestnictwa Klienta w szkoleniu stacjonarnym.
 7. Materiały – wszelkie treści dostarczane Klientowi w dowolnej formie podczas lub w związku ze szkoleniem.
 8. Organizator – Adam Nowak prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Twoje Finanse Adam Nowak adres: ul. Teofila Mateckiego 23c/15, 60-689 Poznań, NIP: 7871988113, REGON: 381496684, adres e-mail: kontakt@adamnowak.com.pl, adres strony https://adamnowak.com.pl, tel. 691353503. Siedziba firmy: Kupiec Poznański, pl. Wiosny Ludów 2, 61-831 Poznań.
 9. Polityka Prywatności ― Polityka prywatności i cookies stanowiąca dokument zawierający zbiór informacji kierowanych do Użytkowników w celu poinformowania ich o tym, jakie dane są zbierane i przetwarzane przez Organizatora.
 10. Prawo autorskie ― ustawa z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (t.j. Dz.U. z 2019 r., poz. 1231 ze zm.).
 11. Produkt ― szkolenie organizowane przez Organizatora w formie stacjonarnej
 12. RODO ― rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.U.UE.L. z 2016 r., poz.119.1).
 13. Serwis ― strona internetowa https://adamnowak.com.pl.
 14. Umowa/Umowa o szkolenie ― umowa o szkolenie, zawarta pomiędzy Organizatorem a Klientem, w ramach której Organizator zobowiązuje się do przeprowadzenia szkolenia stacjonarnego.
 15. Ustawa o prawach konsumenta ― ustawa z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta (t.j. Dz.U. z 2020 r., poz. 287 ze zm.).
 16. Regulamin – niniejszy regulamin świadczenia usług szkoleń.

Ogólne warunki korzystania z Serwisu

 1. Przed rozpoczęciem korzystania z Serwisu, Użytkownik powinien zapoznać się z niniejszym Regulaminem oraz Polityką Prywatności.
 2. Użytkownik przed podaniem swoich danych osobowych przyjmuje do wiadomości, że mogą być one przetwarzane przez Organizatora na zasadach określonych w Polityce Prywatności. Ponadto Użytkownik wyrażając chęć rozpoczęcia korzystania z Serwisu oświadcza, że:
  1. jest pełnoletni,
  2. jest uprawniony do zawarcia umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną,
  3. podane przez niego dane nie naruszają jakichkolwiek praw osób trzecich i są zgodne ze stanem faktycznym,
  4. zapoznał się z Regulaminem i zobowiązuje się go przestrzegać oraz zapoznał się z Polityką Prywatności.
 3. Organizator świadczy za pośrednictwem Serwisu następujące Usługi elektroniczne:
  1. umożliwienie złożenia Zamówienia poprzez odpowiedni formularz,
  2. umożliwienie przesłania wiadomości za pośrednictwem formularza kontaktowego dostępnego w ramach Serwisu,
  3. umożliwienie w ramach produktów dostarczanych przez Facebook Inc. dodawania posta, komentowania lub wyrażania reakcji oraz przesłania wiadomości za pośrednictwem komunikatora Messenger,
 4. Użytkownik chcąc korzystać z Serwisu powinien spełniać następujące wymagania techniczne:
  1. posiadać urządzenie umożliwiające dostęp do sieci Internet, wyposażone w sprawny system operacyjny,
  2. zainstalować na urządzeniu, o którym mowa w pkt 1 powyżej najnowszej, aktualnej wersji przeglądarki internetowej zapewniającej dostęp do zasobów sieci Internet, takiej jak: Internet Explorer, Opera, Mozilla FireFox, Safari, Google Chrome lub innej kompatybilnej, obsługującej pliki cookies.
 1. Użytkownik może w każdym czasie i bez wskazywania przyczyny rozwiązać umowę, o której mowa w poprzednim ustępie poprzez przesłanie stosownego oświadczenia za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: kontakt@adamnowak.com.pl, chyba że umowa została już w całości wykonana.

Rodzaje szkoleń i warunki ich przeprowadzania

 1. Szkolenia organizowane przez Organizatora są skierowane do osób fizycznych.
 2. Szkolenia odbywają się stacjonarnie.
 3. Szkolenia stacjonarne odbywają się w formie warsztatów. Organizator udostępnia salę, materiały szkoleniowe (materiały edukacyjne, długopis) oraz zapewnia udział profesjonalnego trenera.
 4. Wszelkie koszty pobytu, dojazdu i wyżywienia Klient pokrywa samodzielnie.
 5. Uczestnik szkolenia stacjonarnego nie może znajdować się pod wpływem alkoholu lub innych środków psychoaktywnych.
 6. Uczestnik szkolenia stacjonarnego nie może zachowywać się agresywnie oraz naruszać nietykalności cielesnej innych uczestników szkolenia oraz Organizatora, nie może obrażać lub naśmiewać się z innych uczestników szkolenia oraz Organizatora, a także przeszkadzać swoim zachowaniem innym uczestnikom szkolenia oraz Organizatorowi.

Zamówienia

 1. Złożenie Zamówienia jest możliwe za pośrednictwem strony https://adamnowak.com.pl/szkolenie-hipoteka.
 2. Klient może składać Zamówienia w Sklepie o każdej porze, przez 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu.
 3. Złożenie Zamówienia stanowi ofertę w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego, złożoną Organizatorowi przez Klienta.
 4. Klient nie ma możliwości otrzymania faktury VAT.
 1. Składając Zamówienie Klient wybiera dostępną metodę płatności.
 2. Warunkiem skutecznego złożenia Zamówienia jest zapoznanie się i zaakceptowanie niniejszego Regulaminu oraz Polityki Prywatności.
 3. Zamawiając szkolenie Klient wyraża zgodę, aby Zamówienie zostało zrealizowane przed upływem terminu do odstąpienia od Umowy i akceptuje, że w takim przypadku traci prawo odstąpienia od Umowy.
 1. Złożenie Zamówienia zostaje dokonane poprzez wybranie przycisku „Kupuję i płacę”.
 2. Klient zostaje przekierowany na podstronę operatora płatności, gdzie dokonuje zapłaty za Produkt.
 3. Po złożeniu Zamówienia, Organizator przesyła niezwłocznie Klientowi informację o przyjęciu Zamówienia (przyjęcie oferty) na adres poczty elektronicznej (e-mail) podany przy składaniu Zamówienia.
 4. Umowa zostaje zawarta z chwilą przesłania Klientowi przez Organizatora informacji o przyjęciu Zamówienia.
 5. W przypadku złożenia Zamówienia i nieuiszczenia przez Klienta ceny w terminie 3 dni, Organizator może w terminie kolejnych 7 dni roboczych odstąpić od Umowy.

Ceny i płatność

 1. Ceny Produktów zamieszczone w ramach Serwisu są cenami brutto, zawierają podatek VAT i są wyrażone w złotych polskich.
 2. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany cen Produktów prezentowanych na stronie Sklepu Internetowego, wycofywania oraz wprowadzania nowych Produktów, przeprowadzania i odwoływania wszelkiego rodzaju akcji promocyjnych oraz wyprzedaży. Powyższe uprawnienie nie ma wpływu na Zamówienia, które zostały złożone przed datą wejścia w życie którejkolwiek ze zmian, o których mowa powyżej.
 3. Klient może dokonać zapłaty za zamówione Produkty za pośrednictwem systemu rozliczeniowego Przelewy24.
 4. Po dokonaniu zapłaty za zamówione Produkty, Organizator wysyła na adres e-mail Klienta potwierdzenie uprawniający do uczestnictwa w szkoleniu stacjonarnym. Wysłanie potwierdzenia nastąpi nie później niż w terminie 3 dni roboczych od dnia otrzymania zapłaty przez Organizatora.

Rozwiązanie i zmiana Umowy

 1. Organizator zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian terminu, godziny lub miejsca szkolenia stacjonarnego oraz osoby prowadzącej szkolenie stacjonarne, jak również prawo do odwołania szkolenia stacjonarnego z ważnych przyczyn, za które uznaje się obiektywną niemożność przeprowadzenia szkolenia stacjonarnego w uprzednio zaplanowany sposób lub inne przyczyny, niezależne od Organizatora. W takim przypadku Organizator powiadamia Klienta o powyższych zmianach poprzez wysłanie wiadomości e-mail na adres wskazany przez Klienta podczas Rejestracji w ciągu 3 dni roboczych licząc od dnia wystąpienia przyczyny uzasadniającej zmianę.
 2. W przypadku zmiany terminu szkolenia stacjonarnego, Klient ma prawo uczestniczyć w szkoleniu stacjonarnym zorganizowanym w innym terminie albo zrezygnować ze szkolenia i otrzymać zwrot uiszczonej ceny.
 3. W przypadku zmiany godziny rozpoczęcia szkolenia stacjonarnego odbiegającej o co najmniej trzy godziny od pierwotnej godziny rozpoczęcia szkolenia stacjonarnego, Klient ma prawo uczestniczyć w szkoleniu stacjonarnym zorganizowanym o innej godzinie albo zrezygnować ze szkolenia i otrzymać zwrot uiszczonej ceny, chyba że Organizator poinformował go o zmianie godziny co najmniej na 7 dni przed datą szkolenia stacjonarnego.
 4. W przypadku zmiany miejsca szkolenia stacjonarnego przez co należy rozumieć zorganizowanie szkolenia stacjonarnego w innej miejscowości niż pierwotnie zakładano, Klient ma prawo uczestniczyć w szkoleniu stacjonarnym zorganizowanym w innym miejscu albo zrezygnować ze szkolenia i otrzymać zwrot uiszczonej ceny.
 5. Oświadczenie Klienta w przedmiocie rezygnacji ze szkolenia stacjonarnego i chęci uzyskania zwrotu uiszczonej ceny powinno zostać złożone Organizatorowi w formie elektronicznej na adres e-mail: kontakt@adamnowak.com.pl w terminie 5 dni roboczych licząc od dnia zawiadomienia Klienta o zmianie terminu, godziny lub miejsca szkolenia stacjonarnego. Upływ powyższego terminu oznacza, że Klient wyraża zgodę na zmianę terminu, godziny lub miejsca szkolenia stacjonarnego.
 6. W przypadku odwołania szkolenia stacjonarnego przez Organizatora zwróci on Klientowi uiszczoną cenę.
 7. Organizator zwróci Klientowi uiszczoną cenę w terminie 14 dni.
 8. Organizator może rozwiązać umowę ze skutkiem natychmiastowym w przypadku naruszenia przez Klienta Regulaminu.
 9. Nieobecność na szkoleniu stacjonarnym z przyczyn leżących po stronie Klienta (uczestnika szkolenia), nie stanowią rozwiązania Umowy i nie uprawniają do żądania zwrotu uiszczonej ceny lub jej części.
 10. Klient może przenieść prawo do udziału w szkoleniu stacjonarnym na osobę trzecią. W takim wypadku najpóźniej na 7 dni przed terminem szkolenia Klient powinien poinformować Organizatora o zmianie uczestnika szkolenia. W takim przypadku postanowienia Regulaminu dotyczące Klienta stosuje się odpowiednio do uczestnika szkolenia.

Odstąpienie od umowy

 1. Klient będący Konsumentem, który zawarł Umowę z Organizatorem, może w terminie 14 dni od umowy odstąpić, bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, stosownie do przepisów ustawy o prawach konsumenta. Bieg terminu do odstąpienia od umowy rozpoczyna się od dnia zawarcia Umowy.
 2. Konsument może odstąpić od Umowy, składając Organizatorowi oświadczenie o odstąpieniu od umowy w formie elektronicznej lub pisemnej. Oświadczenie może zostać złożone na formularzu, stanowiącym Załącznik do Regulaminu. Organizator niezwłocznie po otrzymaniu oświadczenia o odstąpieniu od umowy prześle Konsumentowi potwierdzenie jego otrzymania.
 3. W przypadku skutecznego złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy przez Konsumenta, Organizator obowiązany jest niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni zwrócić Konsumentowi otrzymaną od niego zapłatę za szkolenie.

Ochrona danych osobowych

 1. Organizator przetwarza udostępnione mu przez Klientów dane osobowe zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
 2. Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania i ochrony danych osobowych zostały uregulowane w Polityce Prywatności.
 3. Klient akceptując Regulamin wyraża zgodę na użycie przez Organizatora, w związku z uczestnictwem w szkoleniu, swojego wizerunku, w tym imienia, głosu i wypowiedzi, poprzez utrwalanie przebiegu organizowanego szkolenia, w tym w szczególności poprzez robienie filmów, fotografii, nagrań audio lub innych publikacji w jakiejkolwiek formie oraz opracowywania materiałów związanych z przeprowadzanym szkoleniem, które mogą zawierać wizerunek Klienta, w tym imię, głos i wypowiedź. Wizerunek, może być wykorzystany przez Organizatora lub inne podmioty, którymi się posługuje przy organizacji i przeprowadzaniu szkolenia w materiałach promocyjnych lub reklamowych dotyczących zakresu działalności prowadzonej przez Organizatora, w tym umieszczanych w Internecie.
 4. Klient zamieszczając w ramach Serwisu opinię o działalności Organizatora wyraża zgodę na użycie przez Organizatora swojego wizerunku, imienia i nazwiska oraz wypowiedzi. Wizerunek, może być wykorzystany przez Organizatora w materiałach promocyjnych lub reklamowych dotyczących zakresu działalności prowadzonej przez Organizatora, w tym umieszczanych w Internecie.

Ochrona praw autorskich, ograniczenia w użytkowaniu oraz odpowiedzialność

 1. Użytkownik ma prawo do korzystania z wszelkich materiałów udostępnianych podczas szkolenia jedynie w zakresie własnego użytku osobistego. Wykorzystywanie materiałów w innym zakresie jest dopuszczalne wyłącznie na podstawie wyraźnej pisemnej zgody udzielonej przez Organizatora.
 2. Prezentowane podczas szklenia treści stanowią subiektywne opinie ich autorów oraz zawierają proponowane, przykładowe rozwiązania w konkretnych, ściśle opisanych sytuacjach. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za skutki zdarzeń wynikających z korzystania z treści przez Użytkownika, w sposób niedozwolony, sprzeczny z dobrymi obyczajami lub niezgodny z prawem, zaś skutki te obciążają wyłącznie Użytkownika, który zachowania takie realizuje.
 3. Zważywszy na ochronę przysługujących Organizatorowi praw autorskich, Użytkownik zobowiązuje się do niewykorzystywania poruszanych treści w sposób niezgodny z obowiązującymi przepisami.
 4. Wszelkie materiały edukacyjne oraz przekazywane podczas szkolenia treści stanowią przedmiot ochrony prawnoautorskiej, a prawo do korzystania z nich przysługuje wyłącznie Organizatorowi.
 5. Wszelkie przekazane lub udostępnione Klientowi materiały edukacyjne, mogą być przez niego wykorzystywane wyłącznie do użytku osobistego w celach edukacyjnych i szkoleniowych. Klientowi nie wolno w szczególności:
  1. rozpowszechniać,
  2. sprzedawać,
  3. oddawać,
  4. zamieniać,
  5. przekazywać w jakiejkolwiek formie lub metodą,
  6. modyfikować,
  7. udostępniać podmiotom trzecim nieodpłatnie lub odpłatnie,
  8. przerabiać,
  9. publikować,
  10. umieszczać on-line w formatach umożliwiających pobranie pliku; używać,
  11. reprodukować,
  12. dystrybuować,
  13. publikować w sposób samodzielny lub powiązany z innymi;
  14. używać, rozpowszechniać lub publikować w jakkolwiek znieważający, niestosowny sposób,
  15. brać udział w jakimkolwiek działaniu, które zmierzałoby do naruszenia jakichkolwiek przepisów prawa, w tym naruszających dobra osobiste Organizatora.
 6. Klient nie jest uprawniony do rejestrowania lub utrwalania w jakikolwiek sposób przebiegu szkolenia z wyjątkiem odręcznie sporządzanych, pisemnych notatek.
 7. Klient zobowiązuje się szanować i zachowywać prawa autorskie autora treści udostępnionych w ramach szkolenia, a w szczególności nie będzie sprzedawać, zamieniać, modyfikować, reprodukować, używać, rozpowszechniać lub publikować materiałów udostępnionych przez Organizatora, a także nie będzie brać udział w jakimkolwiek działaniu które zmierzałoby do naruszenia przepisów prawa, w tym naruszających dobra osobiste Organizatora.
 8. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za niezgodne z prawem wykorzystanie przez Klienta udostępnionych mu w ramach szkolenia informacji i materiałów.
 9. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za szkodę wynikłą, z bezpośredniego lub pośredniego zastosowania informacji lub materiałów przedstawionych podczas szkolenia.

Postępowanie reklamacyjne

 1. Klientom przysługuje prawo do złożenia reklamacji w związku z zawartą Umową, poprzez dokonanie zgłoszenia pod adresem e-mail: kontakt@adamnowak.com.pl.
 2. Prawidłowo złożona reklamacja powinna zawierać co najmniej następujące dane:

  1. oznaczenie Klienta (imię i nazwisko, adres email),
  2. oznaczenie Umowy (oznaczenie daty i miejsca szkolenia stacjonarnego),
  3. przedmiot reklamacji,
  4. uzasadnienie reklamacji.
 1. Za datę złożenia reklamacji uznaje się datę doręczenia reklamacji Organizatorowi.
 2. Organizator dochowa wszelkiej staranności, aby reklamacje były rozpatrzone najpóźniej w terminie 14 dni od ich otrzymania.
 3. Organizator powiadomi Klienta o rozpatrzeniu reklamacji poprzez wysłanie wiadomości na adres e-mail podany w reklamacji.

Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń

 1. Spór zaistniały pomiędzy Konsumentem a Organizatorem może zostać zakończony polubownie w drodze postępowania w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich.
 2. Udział Organizatora w postępowaniu w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich jest dobrowolny, a przekazywane poniżej informacje nie stanowią zobowiązania Organizatora do wzięcia udziału w takim postępowaniu. W przypadku, gdy w następstwie złożonej przez Konsumenta reklamacji spór nie został rozwiązany, Organizator każdorazowo przekaże Konsumentowi w formie pisemnej lub innym trwałym nośniku oświadczenie o zamiarze wystąpienia z wnioskiem o wszczęcie postępowania w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich albo zgodzie na udział w takim postępowaniu albo o odmowie wzięcia udziału w postępowaniu w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich. Brak działania ze strony Organizatora uznawany jest za brak zgody na udział w postępowaniu polubownym.
 3. Na zasadach określonych w ustawie z dnia 15 grudnia 2000 roku o Inspekcji Handlowej (t.j. Dz.U. z 2019 r., poz. 1668 ze zm.), pod rozstrzygnięcie stałych sądów polubownych przy wojewódzkich inspektorach Inspekcji Handlowej może być poddany na wniosek Konsumenta spór o prawa majątkowe wynikające z faktu korzystania z Serwisu lub Umowy Sprzedaży.
 4. Na zasadach określonych w ustawie o której mowa w powyższym ustępie, jeżeli przemawia za tym charakter sprawy, Wojewódzki Inspektor Inspekcji Handlowej podejmuje działania mające na celu pozasądowe rozwiązanie sporu cywilnoprawnego pomiędzy Konsumentem a Organizatorem poprzez umożliwienie zbliżenia stanowisk stron w celu rozwiązania sporu przez jego strony lub przedstawienie stronom propozycji rozwiązania sporu. Postępowanie wszczyna się na wniosek Konsumenta, złożony do Wojewódzkiego Inspektora właściwego ze względu na miejsce wykonywania działalności gospodarczej przez Organizatora.
 5. Konsument może również zwrócić się do powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów, do którego zadań należy w szczególności zapewnienie bezpłatnego poradnictwa konsumenckiego i informacji prawnej w zakresie ochrony interesów konsumentów oraz występowanie do przedsiębiorców w sprawach ochrony praw i interesów konsumentów.
 6. Zasady i procedury dostępu do pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich określane są odrębnie w przepisach prawa (w tym w szczególności w ustawie z dnia 23 września 2016 roku o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich Dz.U., poz. 1823 ze zm.) lub w regulacjach stosowanych przez podmioty uprawnione w ramach rozwiązywania sporów konsumenckich, w szczególności, w obowiązujących w tych podmiotach regulaminach. Konsument może również uzyskać informacje o pozasądowych sposobach rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasadach dostępu do tych procedur na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, wojewódzkich inspektoratów Inspekcji Handlowych, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów oraz Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (w szczególności: https://www.uokik.gov.pl/pozasadowe_rozwiazywanie_sporow_konsumenckich.php).
 7. Zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 524/2013 z dnia 21 maja 2013 roku w sprawie internetowego systemu rozstrzygania sporów konsumenckich oraz zmiany rozporządzenia (WE) nr 2006/2004 i dyrektywy 2009/22/WE (rozporządzenie w sprawie ODR w sporach konsumenckich), Konsument może wnieść skargę za pośrednictwem platformy internetowej ODR (http://ec.europa.eu/consumers/odr/).

Postanowienia końcowe

 1. Regulamin może ulec zmianie.
 2. Wszelkie informacje i oświadczenia Organizatora, w tym dotyczące rozwiązania umowy, uważa się za doręczone poprzez przesłanie na wskazany w formularzu rejestracyjnym adres poczty elektronicznej Klienta.
 3. Wszelkie informacje i oświadczenia Klienta, w tym dotyczące rozwiązania Umowy, uważa się za doręczone poprzez przesłanie na adres poczty elektronicznej: kontakt@adamnowak.com.pl.
 4. Prawem właściwym dla stosowania niniejszego Regulaminu jest prawo polskie. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie, w szczególności do składania oświadczeń woli drogą elektroniczną, zastosowanie mają przepisy Kodeksu cywilnego oraz innych ustaw, w tym w szczególności ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t.j. Dz.U. z 2020 r., poz. 344 ze zm.).
 5. W przypadku wystąpienia sporu Organizator oraz Użytkownik (Klient) dołożą starań, by rozwiązać go w sposób polubowny. W przypadku sporu, który nie został rozwiązany polubownie, każda ze stron może wystąpić do sądu powszechnego właściwości ogólnej. Ewentualne spory powstałe pomiędzy Organizatorem a Przedsiębiorcą, rozstrzygane będą przez sąd powszechny właściwy ze względu na adres Organizatora.
 6. W przypadku jakikolwiek pytań, wątpliwości, opinii i wag związanych z treścią niniejszego Regulaminu należy wysłać wiadomość na adres e-mail: kontakt@adamnowak.com.pl.

Załącznik

WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY

(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

Do:

Twoje Finanse Adam Nowak

Adam Nowak

Pl. Wiosny Ludów 2, 61-831 Poznań

REGON: 381496684 NIP: 7871988113

e-mail: kontakt@adamnowak.com.pl

Ja _________________________________________ niniejszym informuję o moim odstąpieniu od Umowy z dnia _____________

__________________________

(czytelny podpis)